แนวทางการดูแลรักษา

การจัดบริการ Home Isolation กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2565


วันที่ 05 ม.ค. 2565

แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรทางการแพทย์
ในการให้คาแนะนาผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19
แบบ Home Isolation
ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

QR CODE