ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(Work from home) และหรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)


QR CODE