ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ลำดับ
หัวข้อ/เรื่อง
วันที่
QRCode
1
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(Work from home) และหรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 15 เม.ย. 2564
2
รับสมัครเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) วันที่ 04 มี.ค. 2564
3
กระทรวงสาธารณสุขจับมือโรงเรียนแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งเป้าในเขตที่มีการระบาดให้มี รพ.สนามสำรองอย่างน้อย 1,000 เตียง วันที่ 09 ม.ค. 2564
4
กรมการแพทย์แนะวิธีการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงฤดูหนาว วันที่ 09 ม.ค. 2564
5
กระทรวงสาธารณสุข ร่วม รร.แพทย์ บริหารดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งเป้าในเขตสุขภาพที่มีการระบาดให้มีโรงพยาบาลสนามสำรองอย่างน้อย 1,000 เตียง วันที่ 09 ม.ค. 2564
6
'หมอเหรียญทอง'ประกาศพร้อมรบสงครามชีวภาพโควิด-19 ปกป้องพสกนิกรใต้ร่มพระบารมี วันที่ 22 ธ.ค. 2563
7
กรมการแพทย์ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 21 ธ.ค. 2563
8
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดคอนเสิร์ต ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง ในการจัดงานเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลฯ วันที่ 21 ธ.ค. 2563
9
คู่มือการจัดบริการคลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูงวิถีใหม่ แบบยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง(สำหรับระดับผู้ปฏิบัติงาน) วันที่ 27 ต.ค. 2563
10
ข้อมูลการ Consult และส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วย วันที่ 21 เม.ย. 2563
11
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และการเปิดบริการแนวใหม่ วันที่ 21 เม.ย. 2563
12
การเปิดบริการแนวใหม่ รองรับสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 21 เม.ย. 2563
13
รพ.สงฆ์ ให้บริการTelemedicine และการถวายยาทางไปรษณีย์ วันที่ 16 เม.ย. 2563
14
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) วันที่ 13 เม.ย. 2563
15
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) วันที่ 13 เม.ย. 2563
16
ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" วันที่ 06 เม.ย. 2563
17
ระบบ e-CRF วันที่ 03 เม.ย. 2563
18
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 เป็นการชั่วคราว วันที่ 01 เม.ย. 2563
19
แพทย์ผิวหนังแนะนำการใช้แอลกอฮอล์เจล วันที่ 01 เม.ย. 2563
20
มาตรการดำเนินการรองรับ COVID-19 โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ (อธิบดีกรมการแพทย์) วันที่ 01 เม.ย. 2563
21
การสูบบุหรี่ กับการติดเชื้อรุนแรงจากโควิด-19 (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) วันที่ 27 มี.ค. 2563
22
"โควิด-19" ติดต่อผ่านทาง "ดวงตา" ได้หรือไม่? วันที่ 26 มี.ค. 2563
23
[live]การอบรมการเตรียมความพร้อม ด้านการดูแลรักษาผู้ป่าย COVID-19 หากเกิดการระบาดในวงกว้าง วันที่ 26 มี.ค. 2563
24
การอบรมด้วยระบบ Facebook Live การเตรียมความพร้อมด้านการรักษา COVID-19 หากเกิดการระบาดในวงกว้าง วันที่ 26 มีนาคม 2563 วันที่ 26 มี.ค. 2563
25
โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์รักษาผู้ป่วย COVId-19 วันที่ 24 มี.ค. 2563