แนวทางการดูแลรักษา แนวทางการดูแลรักษา [ แบบคัดกรองตนเอง แบบคัดกรองตนเอง ]

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฉบับปรับปรุง 8 เมษายน  2563

กรมการแพทย์ได้ทบทวนข้อมูลวิชาการที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงรายงานการรักษาผู้ป่วย ร่วมกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิชาการต่างๆ จัดทำแนวทางการรักษา COVID-19 ซึ่งได้ปรับให้เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 (แนวทางการรักษา COVID-19 นี้เป็นฉบับล่าสุดที่ปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563) เพื่อเป็นแนวทางให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วย

วันที่ 08 เม.ย. 2563

อ่านต่อ


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" hot new

วันที่ 06.04.2563

รายงานสถานการณ์ ระบบ e-CRF

วันที่ 03.04.2563

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 เป็นการชั่วคราว

วันที่ 01.04.2563

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แพทย์ผิวหนังแนะนำการใช้แอลกอฮอล์เจล

วันที่ 01.04.2563

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาตรการดำเนินการรองรับ COVID-19 โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ (อธิบดีกรมการแพทย์)

วันที่ 01.04.2563

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสูบบุหรี่ กับการติดเชื้อรุนแรงจากโควิด-19 (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย)

วันที่ 27.03.2563